RELIGIA NA SERWERZE WARSZAWY

ZGROMADZENIA ZAKONNE

 

Dom Zakonny Sióstr Imienia Jezus

ul. œw. Bonifacego 9, tel . 42 85 15

 

Dom Zakonny Sióstr œw. Micha³a Archanio³a

ul. Boles³awa Œmia³ego 37, tel. 667 91 53

 

Klasztor Ksiê¿y Sercanów

ul. Modliñska 328, tel. 11 93 25

 

Klasztor Ojców Bazylianów

ul. Miodowa 16, tel. 31 17 18

 

Kolegium Ksiê¿y Jezuitów

ul. Rakowiecka 61, tel. 48 91 31

 

Kuria Prowincjonalna Matki Bo¿ej z La Salette

ul. Bratnia 5, tel /fax. 23 72 43

 

Kuria Prowincjonalna oo. Franciszkanów

ul. Zakroczymska 1, tel. 31 43 16

 

Kuria Prowincjonalna oo. Karmelitów

ul. Rac³awicka 31, tel. 44 47 38

 

Nowicjat Ksiê¿y Orionistów

ul. Odsieczy Wiednia 13, tel.15 24 07

 

Salezjañski Oœrodek Misyjny

ul. Taneczna 19e, tel. 43 86 78

 

Stowarzyszenie Apostolstwa Katolckiego. Ksiê¿a Pallotyni

ul. Skaryszewska 12, tel.18 27 51

 

Towarzystwo Jezusowe. Dom Zakonny i koœció³ p. w Matki Bo¿ej £askawej

ul. Œwiêtojañska 10, tel. 31 02 91

 

Towarzystwo Jezusowe .Kuria Prowincji Wielkopolsko - Mazowieckiej

ul. Narbutta 21, tel. 48 22 23

Towarzystwo Salezjañskie

ul. Kawêczyñska 53, tel.18 65 51

 

Zakon Ojców Bonifratów

ul. Sapie¿yñska 3, tel. 635 64 67

 

Zakon Ojców Franciszkanów (Reformatów)

ul. Sanatorska 31, tel. 27 15 20

 

Zakon Ojców Karmelitów Bosych

ul. Rac³awicka 31, tel. 44 47 38

 

Zgromadzenie Braci Serca Jezusowego. Dom Zakonny

ul. Kanonia 6, tel. 635 61 41

 

Zgromadzenie Córek Bo¿ej Mi³oœci

ul. Przyczó³kowa 56, tel. 642 67 18

 

Zgromadzenie Ksiê¿y Marianów

ul. œw. Bonifacego 9, tel. 642 23 71

 

Zgromadzenie Ksiê¿y Misjonarzy

ul. Krakowskie Przedmieœcie 1, tel. 26 89 10

 

Zgromadzenie Ksiê¿y Orionistów

ul. Barska 4, tel. 22 17 42

 

Zgromadzenie Ksiê¿y Salwatorianów

ul. Olimpijska 82/84, tel. 44 66 68

 

Zgromadzenie Ksiê¿y œw. Paw³a - Barnabistów

ul. Sobieskiego 15, tel. 42 34 74

 

Zgromadzenie Ksiê¿y Werbistów

ul. Ostrobramska 90, tel. 610 79 53

 

Zgromadzenie Ksiê¿y Zmartwychwstañców

ul. Che³mska 21a, tel. 40 50 76

 

Zgromadzenie Misjonarzy Klaretynów

ul. Poborzañska 7, tel. 614 40 00

 

Zgromadzenie Misjonarzy Kombonianów Serca Jezusowego

ul. £¹czna 14/16, tel. 11 28 47

 

Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów M.N.

ul. Langiewicza 8, tel. 25 07 01

 

Zgromadzenie Najœwiêtszego Serca Jezusowego (Sacre Coeur)

ul. Taneczna 65, tel. 643 38 03

 

Zgromadzenie Oblatów œw. Józefa

ul. Krynoliny 9/11, tel. 679 78 60

 

Zgromadzenie Ojców Bernardynów

ul. Czerniakowska 2/4, tel. 42 03 71

 

Zgromadzenie ojców Bonifratów

ul. Bonifraterska 12, tel. 635 77 17

 

Zgromadzenie Ojców Dominikanów . Dom Prowincjonalny

ul. Freta 10, tel. 31 48 31

 

Zgromadzenie Ojców Dominikanów . Klasztor œw. Jacka

ul. Freta 10, tel. 635 47 00

 

Zgromadzenie Ojców Dominikanów . Klasztor œw. Józefa

ul. Dominikañska 2, tel. 43 62 11

Przeor, tel. 43 35 09

Kolegium Filozoficzno - Teologiczne, tel. 43 62 11

Instytut Tomistyczny, tel. 43 62 11

 

Zgromadzenie Ojców Franciszkanów

ul. Zakrczymska 1, tel. 31 43 16

 

Zgromadzenie Ojców Kapucynów

ul. Kapucyñska 4, tel. 31 31 09

 

Zgromadzenie Ojców Pasjonistów

ul. Zamieniecka 21, tel. 610 79 51

 

Zgromadzenie Ojców Paulinów

ul. D³uga 3, tel. 31 45 75

 

Zgromadzenie Ojców Redemptorystów

ul. Piesza 1, tel. 635 70 65

 

Zgromadzenie Panian Ofiarowania NMP-Prezentek

ul. VII Poprzeczna 3, tel. 15 41 74

 

Zgromadzenie Sióstr Córek Bo¿ej Mi³oœci

ul. Tapicerska 16, tel. 46 24 18

 

Zgromadzenie Sióstr Dominikanek Kontemplacyjnych

ul. Radonie 28, tel. 55 76 56

 

Zgromadzenie Sióstr Dominikanek Matki Bo¿ej Ró¿añcowej

ul. £¹czna 13, tel. 614 22 08

 

Zgromadzenie Sióstr Dominikanek Misjonarek

ul. Grójecka 43 m 2, tel. 22 50 72

 

Zgromadzenie Sióstr El¿bietanek

ul. Mieros³awskiego 7, tel. 39 11 25

 

Zgromadzenie Sióstr El¿bietanek . Dom Prowincjonalny

ul. Kolbaczewska 4

 

Zgromadzenie Sióstr Felicjanek . Dom Prowincjonalny

ul. Koœciuszkowców 85, tel. 12 03 32

 

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi .Prowincja Polska

ul. Rac³awicka 14, tel. 45 30 21

 

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Cierpi¹cych

ul. Krucza 19 m 20, tel. 62150 29

 

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Cierpi¹cych

ul. Anielin 4, tel. 779 34 65

 

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Cierpi¹cych.

Rektorat Niepokalanego Poczêcia MNP

ul. Pu³awska 113d, tel. 43 89 91

 

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Mi³oœci Chrzeœcijañskiej

ul. Brygadzistów 31, tel. 665 07 36

 

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

ul. Ho¿a 53, tel. 29 67 87

 

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek S³u¿ebnic Krzy¿a

ul. Piwna 9/11, tel. 31 02 21

 

Zgromadzenie Sióstr Imienia Jezusa

ul. Smoleñskiego 31, tel. 33 65 70

 

Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek.

ul. Wolska 27 /29, tel. 32 50 74

 

Zgromadzenie Sióstr Loretanek

ul. ks. K£opotowskiego 18, tel. 619 14 86

 

Zgromadzenie Sióstr Loretanek Benedyktynek

ul. Ogiñskiego 7a, tel. 11 70 91

 

Zgromadzenie Sióstr Matki Bo¿ej Bolesnej

ul. Raciborska 15, tel. 614 29 03

 

Zgromadzenie Sióstr Matki Bo¿ej Mi³osierdzia

ul. ¯ytnia 3/9, tel. 39 48 44

 

Zgromadzenie Sióstr Mi³osierdzia

ul. Opaczewska 20, tel. 22 58 71

 

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego

ul. Wojciechowskiego 12, tel. 662 48 34

 

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotynki)

Centrum misyjne

ul. Wojciechowskiego 12, tel. 662 68 74

 

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego. Siostry Pallotynki

ul. P³oñska 20, tel. 679 63 43

 

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek œw. Rodziny

ul. Opaczewska 34, tel. 23 45 53

 

Zgromadzenie Sióstr Najœwiêtszej Rodziny z Nazaretu

ul. Czerniakowska 137, tel. 41 71 85

 

Zgromadzenie Sióstr Niepokalanek

ul. Idzikowskiego 25, tel. 43 08 02

 

Zgromadzenie Sióstr Opatrznoœci Bo¿ej

ul. Pow¹zkowska 90, tel. 63309 28

 

Zgromadzenie Sióstr Orionistek

ul. Narcyzowa 18, tel. 12 91 19

 

Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek . Dom Generalny

ul. Husarii55/57, tel. 42 14 94

 

Zgromadzenie Sióstr Pocieszycielek Najœwiêtszego Serca Jezusowego

ul. Syrokomli 23, tel.11 17 60

 

Zgromadzenie Sióstr Pocieszycielek Najœwiêtszego Serca Jazusowego

ul. Wolêciñska 76, tel.12 74 76

 

Zgromadzenie Sióstr Sakramentek Benedyktynek Najœwiêtszego Sakramentu

ul. Rynek Nowego Miasta 2, tel. 31 49 62

 

Zgromadzenie Sióstr Salezjanek Córek Maryi Wspomo¿ycielki

pl. Konfederacji 55, tel. 34 24 50

 

Zgromadzenie Sióstr Serafitek

ul. Mokotowska 13/3, tel. 25 65 11

 

Zgromadzenie Sióstr Sercanek

ul. Kresowa 18, tel. 12 08 34

 

Zgromadzenie Sióstr S³ug Jezusa

ul. Sewerynów 8, tel. 26 97 33

 

Zgromadzenie Sióstr S³u¿ebnic Jezusa w Eucharystii

ul. Tykociñska 27 /35, tel. 679 55 31

 

Zgromadzenie Sióstr S³u¿ebnic Niepokalanej Maryii Panny

ul. Rajców 11, tel. 31 73 16

 

Zgromadzenie Sióstr S³u¿ebniczek BD NPM (Dêbickie)

ul. Karolkowa 49, tel. 32 36 14 (tel. grzeczn.)

 

Zgromadzenie Sióstr S³u¿ebniczek Najœwiêtszej Maryii Panny Niepokalanie Poczêtej (Sarowiejskie)

ul. Feliñskiego 42, tel. 39 45 04

 

Zgromadzenie Sióstr S³u¿ebniczek NP NMP (Pleszewskie)

ul. Nowogrodzka 49, tel. 628 53 08

 

Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame

ul. Gdañska 6a, tel. 33 10 07

 

Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame

ul. Goraszewska 20, tel. 642 86 81

 

Zgromadzenie Sióstr œw. Rodziny

ul. V Poprzeczna 20, tel. 15 49 35

 

Zgromsdzenie Sióstr Urszulanek SJK - Szarych

ul. Wiœlana 2, tel. 26 37 37

 

Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej

ul. Rac³awicka 101, tel. 44 68 69

 

Zgromadzenie Sióstr Wspomo¿ycielek Dusz Czyœæcowych

ul. Zasobna 49, tel.12 71 01

 

Zgromadzenie Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi

ul. Kawêczyñska 69, tel.18 73 31

 

Zgromadzenie Sióstr Wynagrodzicielek Najœwiêtszego Oblicza

ul. Barburki 39, tel. 12 01 62

 

Zgromadzenie Sióstr Wynagrodzicielek Najœwiêtszego Oblicza

ul. Polna 40, tel. 25 08 78

 

Zgromadzenie Sióstr Wynagrodzicielek Najœwiêtszego Oblicza

ul. Zawodowa 25, tel. 611 99 59

 

Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstania Pañskiego

ul. Ba³uckiego 6, tel. 44 51 33

 

Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstania Pañskiego

ul. Krasiñskiego 31, tel. 663 68 73